Čelična žica hladno valjana

zica_03
U Europolis – Novoj Фabrici proizvodi se čelična žica (ø4 – ø12) vrhunskog kvaliteta

Postupkom hladnog valjanja prerađuje se toplo valjana žica, čije karakteristike moraju da budu u skladu sa standardom SRPS EN ISO 16120:2012

Proizvedena hladno valjana čelična žica je po dimenzijama, mehaničkim karakteristikama, konfiguraciji površine i hemijskom sastavu u potpunosti usklađena sa standardom SRPS EN 10080:2008

d* – nazivni prečnik žice

Oznaka žice Konvencionalni napon tečenja Rp02 Odnos zatezne čvrstoće I konvencionalnog napona tečenja Ukupno izduženje pri maksimalnoj sili Agt Savijanje
MPa  %  mm [0]
 EŽR(G) B500A  min. 500 max. 650  min. 1,05  min 2,5  3 d* 180

U odnosu na izvedbu, u Europolis – Novoj Fabrici izrađuju se dva tipa hladno valjane čelične žice:

Glatka, EŽG B500A prečnika ø4 – ø12 (mm)

Sekvence u proizvodnji hladno valjane GLATKE čelične žice

Rebrovana, EŽR B500A prečnika ø4 – ø12 (mm

Sekvence u proizvodnji hladno valjane REBROVANE čelične žice

Ovako dobijena hladno valjana čeližna žica koristi se za izradu zavarenih armaturnih mreža, rešetkastih armaturnih nosača kao i za namene koje zadovoljavaju raznovrsne potrebe u građevinarstvu.

Visok kvalitet hladno valjane čelične žice proizvedene u Europolis – Novoj Fabrici potvrđuje i obavezna Deklaracija o usaglašenosti koja se izdaje zajedno sa proizvodom.

Hladno valjana žica se isporučuje povezana čeličnom trakom u koturove mase do 2000 kg.

Kod naručivanja treba navesti:

TIP x d

tip žice – tip EŽG ili tip EŽR

Za ostale binore iz proizvodnog programa

d – nazivni prečnik

masu kotura u kg – max. do 2000 kg

ukupnu količinu u kg