Zavarena armaturna mreža

zavarena-armaturna-mreza2_07

Od Europolis glatke ili Europolis orebrene hladno valjane čelične žice međusobno ukrštene pod pravim uglom, a zatim spojene elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja, proizvodi se visokokvalitetna Europolis armaturna mreža.

Ovu mrežu osim vrhunskih mehaničkih karakteristika, posebno odlikuje kvalitet vara koji omogućava specijalno konstruisana mašina za novu vrstu elektrootpornog zavarivanja.

Bez obzira na način manipulacije Europolis armaturnim mrežama, naročito tokom njenog utovara, transporta i istovara, ne može doći do pucanja vara.

Armaturnu mreža se proizvodi na mašinama najpoznatijih proizvođača u ovoj branši: Schlater Švajcarska, EVG Austrija.

Europolis zavarena armaturna mreža se izrađuje od

Europolis glatke hladno valjane čelične žice, EŽG B500A, prečnika ø4 – ø12 mm

Europolis rebrovane hladno valjane čelične žice, EŽR B500A,prečnika ø4 – ø12 mm

čije su mehaničke karakteristike propisane standardom SRPS EN 10080:2008:

  • konvencionalni napon tečenja Rp02 – min 500 MPa; max 650 Mpa
  • odnos zatezne čvrstoće i konvencionalnog napona tečenja Rm/Rp02 – min 1,05 (1.02 za mere ispod 8 mm)
  • ukupno izduženje pri maksimalnoj sili Agt – min 2,5 % ( 1,0% za mere ispod 8 mm )

U okviru proizvodnog programa Europolis armaturnih mreža moguće su mnogobrojne kombinacije uzdužnih i poprečnih žica (Ø 4 – Ø 12) i rastojanja 50 – 250 mm, (uzdužni korak min 100) pri čemu je ponuđen sledeći asortiman:

Uzdužno nosive, R – mreže
žice su ukrštene u obliku pravougaonika, a nosiva je uzdužna žica

Obostrano nosive, Q – mreže
žice su ukrštene u obliku kvadrata (a=t), a nosive su i uzdužne i poprečne žice

Poprečno nosive, T – mreže
žice su ukrštene u obliku pravougaonika (a>t), pri čemu su nosive poprečne žice

Mreže za vertikalnu gradnju zidova, Rx mreže
identična je R – mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama

Mreže za vertikalnu gradnju zidova, Qx mreže

identična je Q – mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama

Specijalne mreže po posebnoj narudžbini, S – mreža
dužina (L) i širina (B) se menja, a masa mreže se posebno izračunava

U građevinarstvu zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali) i dr.

Proizvodnja, isporuka i kontrola kvaliteta Europolis zavarene armaturne mreže je propisana standardom SRPS EN 10080:2008. U Europolis-Novoj Фabrici kontrola kvaliteta zavarenih mreža vrši se sledećim ispitivanjima uzoraka šipki(poprečnih i uzdužnih) i zavarenih spojeva uzetih iz zavarene mreže.

  • ispitivanje zatezanjem
  • ispitivanje savijanjem
  • određivanje sile smicanja zavarenog spoja
  • merenje geometrijskih karakteristika i određivanje relativne površine rebra
  • određivanje odstupanja od nominalne mase po dužnom metru
  • određivanje hemijskog sastava i ugljeničnog ekvivalenta

u skladu sa standardima: SRPS EN ISO 15630-2:2011; SRPSEN ISO 15630-1:2011, SRPS EN ISO 6892-1:2012, SRPS EN ISO 7438:2016 SRPS EN 10080:2008; SRPS C.A1.011:2004